• Echtscheiding kluwen van belangen Julia Veldkamp Duurzaam scheiden

Algemene voorwaarden

 1. DuurzaamScheiden B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die zich ten doel stelt de advocatuur, mediation en coaching te beoefenen. Een lijst van de aandeelhouders in DuurzaamScheiden B.V., althans van de personen die aandelen in DuurzaamScheiden B.V. via hun respectieve houdstermaatschappijen houden (hierna “partners”) wordt op verzoek toegezonden.
 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van DuurzaamScheiden B.V., maar ook ten behoeve van alle partners respectievelijk alle andere personen die voor DuurzaamScheiden B.V. werkzaam zijn, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten DuurzaamScheiden B.V. aansprakelijk zou kunnen zijn.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door DuurzaamScheiden B.V. als zodanig. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 3 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Het staat DuurzaamScheiden B.V. vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen partners en werknemers van DuurzaamScheiden B.V. te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 5. DuurzaamScheiden B.V. zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
  DuurzaamScheiden B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van DuurzaamScheiden B.V.
 6. DuurzaamScheiden B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door DuurzaamScheiden B.V. van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
 7. Indien de uitvoering van een opdracht door DuurzaamScheiden B.V. leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van DuurzaamScheiden B.V. wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van DuurzaamScheiden B.V. komt.
 8. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 7 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door DuurzaamScheiden B.V. in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, tot een maximum van € 50.000,00.
 9. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen 1 ( één) jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. De resultaten van toepassing en gebruik van de door DuurzaamScheiden verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van DuurzaamScheiden vallen. Ofschoon de opdracht door DuurzaamScheiden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd kan DuurzaamScheiden geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.
 10. De verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 11. De opdrachtgever vrijwaart DuurzaamScheiden B.V. tegen aanspraken/vorderingen van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, verband houdende met door DuurzaamScheiden ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
 12. DuurzaamScheiden B.V. zal bij de selectie van derden die ( een deel van) de opdracht uitvoeren, zorgvuldigheid betrachten. DuurzaamScheiden B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 13. Het is mogelijk dat personen die in verband met uitvoering van de opdracht van een opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. DuurzaamScheiden B.V. gaat ervan uit, en bedingt zo nodig hierbij, dat alle haar gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die opdrachtgever te aanvaarden.
 14. De kosten van uitvoering van de opdracht door DuurzaamScheiden B.V. omvatten het honorarium en de zogenaamde verschotten.
 15. Het honorarium wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief dat door DuurzaamScheiden B.V. wordt vastgesteld en ook tijdens de duur van de opdracht kan worden gewijzigd, één en ander tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 16. De verschotten bestaan uit de kosten die in het kader van de opdracht door DuurzaamScheiden B.V. ten behoeve van de opdracht (gever) zijn gemaakt. Voorts bestaan de verschotten uit de kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 5 procent (5%) van het honorarium.
 17. DuurzaamScheiden B.V. kan van de opdrachtgever een depotstorting verlangen, alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden gestart. Een depotstorting wordt bij het einde van de opdracht verrekend.
 18. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen wordt maandelijks gedeclareerd. Betaling van declaraties van
  DuurzaamScheiden B.V. dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn DuurzaamScheiden B.V. en haar Stichting Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever te ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan DuurzaamScheiden B.V. verschuldigd is.
 19. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 20. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan DuurzaamScheiden B.V. de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. DuurzaamScheiden is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
 21. Alle vorderingsrechten uit welken hoofde ook jegens DuurzaamScheiden B.V. in verband met een gebeurtenis, vervallen uiterlijk na één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten.
 22. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.
  Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam en opgenomen op de website van DuurzaamScheiden B.V. (www.duurzaamscheiden.nl).

Hier kunt u de algemene voorwaarden van Duurzaam Scheiden downloaden.